Regulamin sklepu internetowego jackandjill.pl 

obowiązujący od 14 maja 2022 r.

1. Postanowienia wstępne.

1.1. Niniejszym Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.jackandjill.pl oraz ogólne warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez ekoDetal Sp. z o.o. w Warszawie, za pośrednictwem ww. sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki użytkowników ww. sklepu internetowego, a także określa warunki świadczenia przez ekoDetal Sp. z o.o. w Warszawie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
1.2.1. adres pocztowy: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa;
1.2.2. telefon: +48 784 802 644;
1.2.3. adres e-mail: sklep@jackandjill.pl.
1.3. Nieodłączną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, która skupia wszystkie regulacje i zasady dotyczące ochrony danych, dostępna pod adresem sklep.jackandjill.pl/content/40-polityka-prywatnosci.

2. Definicje.

2.1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
2.2. Sprzedawca - ekoDetal Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498234, REGON: 146994355, NIP: 527-270-70-06, o kapitale zakładowym: 111.300zł, adres e-mail: sklep@jackandjill.pl.
2.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, spełniająca warunki Regulaminu i dokonująca zakupu w Sklepie.
2.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (zawodową) i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (zawodową).
2.6. Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.7. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.jackandjill.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
2.8. Strona - strony internetowe, na których prowadzony jest Sklep, działające pod domeną: sklep.jackandjill.pl.
2.9. Towar - produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie.
2.10. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.11. Zamówienie - oferta zawarcia Umowy, składana Sprzedawcy przez Klienta, zawierająca w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
2.12. Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość pomiędzy Sprzedającym i Klientem.

3. Postanowienia ogólne.

3.1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowi integralną część umowy sprzedaży Towarów. Celem zapoznania się z treścią Regulaminu przez Klienta przed zawarciem Umowy, Regulamin jest udostępniony przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania, Sprzedawca udostępnia Regulamin w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
3.2. Celem skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Rejestracja.

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest dokonanie przez Klienta rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na Stronie. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
4.2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.
4.3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu, na podany adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie rejestracji, które stanowi równocześnie zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta Klienta w Sklepie.
4.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
4.4.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
4.4.2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
4.4.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
4.4.4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
4.4.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
4.4.6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Ceny.

5.1. Ceny wszystkich widocznych na Stronie Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
5.2. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów dostawy.
5.3. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, zawieranie Umów lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Zamówienia.

6.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Sklep, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
6.2. Informacje zawarte na Stronie (w szczególności opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.3. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę, dokonać wyboru Towaru, poprzez dodanie go do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie. Po skompletowaniu Towarów Klient powinien dokonać wyboru formy płatności oraz dostawy Towaru.
6.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
6.4.1. przedmiotu Zamówienia;
6.4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów i/lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
6.4.3. wybranej metody płatności;
6.4.4. wybranego sposobu dostawy;
6.4.5. czasu dostawy;
6.4.6. adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówionego Towaru;
6.4.7. adresu do wystawienia faktury (jeżeli dotyczy).
6.5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
6.6. Przesyłając do Sklepu Zamówienie, w trybie przewidziany w pkt 6.5. Regulaminu, Klient składa ofertę zawarcia Umowy zamawianych Towarów lub usług ze Sprzedawcą.
6.7. Przy składaniu Zamówienia Klient powinien podać, że nabywa towar jako Przedsiębiorca i w celu otrzymania faktury VAT do Zamówienia, powinien podać dane konieczne do jej prawidłowego wystawienia.
6.8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (określając w informację o złożonym Zamówieniu wraz z kosztami wysyłki oraz warunkami Umowy), które jest równocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.
6.9. Chwilą zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy jest otrzymanie przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi warunki Umowy, przesyłając je na trwałym nośniku (w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. Płatność i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

7.1. Klient może dokonać wyboru następujących form płatności za zamówione Towary:
7.1.1. przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
7.1.2. płatność w systemie płatności internetowych obsługiwanych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
7.1.3. gotówką w momencie odebrania Towaru („za pobraniem”), opłacając cenę przy dostawie Towaru - realizacja zamówienia rozpoczyna się przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
7.2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, o której mowa w pkt 7.1. Regulaminu, złożona przez Klienta oferta zawarcia Umowy wiąże go przez 7 dni roboczych. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty, Sprzedawca odstąpi od Umowy, przesyłając Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku Umowa będzie uważana za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.

8. Dostawa.

8.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
8.2. Informacje o sposobach i kosztach dostawy oraz o terminie dostawy i liczbie dni potrzebnych do realizacji Zamówienia, Sprzedawca podaje na Stronie pod adresem: sklep.jackandjill.pl/content/27-czas-realizacji-zamowienia .
8.3. Terminy dostawy i liczba dni potrzebnych do realizacji Zamówienia są podane wg Dni Roboczych.
8.4. Dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT, zgodnie z wolą Klienta wyrażoną przy składaniu Zamówienia) Sprzedawca dostarcza Klientowi pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
8.5. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Zamówienia, co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu przesyłanego Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi płatności wynikające z Zamówienia
8.6. Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną mu przesyłkę zawierającą Zamówienie w sposób przyjęty przy danego typu przesyłkach. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Klient powinien zażądać od dostawcy sporządzenia i podpisania protokołu szkody.

9. Rękojmia.

9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, z zastrzeżeniem pkt 9.2. Regulaminu, odpowiada za ich wady fizyczne i prawne na zasadach uregulowanych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
9.2. Na mocy Regulaminu, Sprzedawca niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (opisaną w pkt 9.3.-9.11. Regulaminu) wobec Przedsiębiorców i Przedsiębiorców-Konsumentów. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
9.3. W przypadku, gdy dostarczony do Klienta Towar ma wadę, Klient jest uprawniony:
9.3.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
9.3.2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9.4. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.
9.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: ul. Annopol 4A budynek B brama 6b 03-236 Warszawa.
9.6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
9.7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg tego terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 9.6. Regulaminu.
9.8. W terminie określonym w pkt 9.7. Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
9.9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Towaru w chwili zawarcia Umowy. Opis wady ewentualnej Towaru jest każdorazowo wskazany na Stronie.
9.10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać poprzez środki komunikacji wskazane w pkt 1.2. Regulaminu, w szczególności pisemnie, na adres wskazany w pkt 1.2.1 Regulaminu lub mailowo, na adres wskazany w pkt 1.2.3. Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
9.11. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
9.12. Sprzedawca nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela gwarancji na Towary, chyba że co innego wynika z opisu Towaru na Stronie lub na opakowaniu Towaru lub samym Towarze. Towary mogą być objęte gwarancją producenta, przy czym o tym fakcie Klient jest informowany przy opisie Towaru na Stronie.

10. Odstąpienie od Umowy.

10.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
10.2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł Umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych Regulaminu, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w pkt 10.9. Regulaminu.
10.3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
10.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych Umów od dnia ich zawarcia.
10.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca wysłanie oświadczenia mailowo, na adres wskazany w pkt 1.2.3. Regulaminu. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.
10.6. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest dostępny w Sklepie, pod adresem: sklep.jackandjill.pl/content/41-wzor-odstapienia-od-umowy.
10.7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.8. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
10.9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do Umów :
10.9.1. których przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta (w szczególności dotyczy to następujących rodzajów Towaru: pieluchy, pieluchy wielorazowe, pieluchy do kąpieli, bielizna, szczoteczki do zębów, kosmetyki);
10.9.2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
10.10. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca można wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta zwrotu Towaru lub potwierdzenia wysłania Towaru do Sprzedawcy.
10.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.12. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonał odstąpienia od Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wysłał w jego trakcie Towar do Sprzedawcy.
10.13. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy powstałe wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.14. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Usługi dodatkowe.

11.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:
11.1.1. Newsletter;
11.1.2. prowadzenie konta Klienta w Sklepie.
11.2. Usługa, o której mowa w pkt 11.1.1. Regulaminu, polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe o nowych Towarach, promocjach i akcjach w Sklepie. Warunkiem skorzystania z usługi Newsletter przez Klienta jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.
11.3. Usługa, o której mowa w pkt 11.1.2. Regulaminu, polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie, wprowadzać i modyfikować swoje dane, a także śledzić stan realizacji Zamówienia. Warunkiem skorzystania z tej usługi przez Klienta jest dokonanie przez Klienta rejestracji, o której mowa w pkt 4 Regulaminu.
11.4. Klient jest uprawniony w każdym czasie do rezygnacji z otrzymywania Newslettera bez podawania przyczyny poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik zawarty w każdej wiadomości z Newsletterem. Realizacja żądania zaprzestania otrzymywania Newslettera następuje natychmiastowo po zgłoszeniu żądania przez Klienta.
11.5. Klient jest uprawniony w każdym czasie do złożenia Sprzedawcy żądania usunięcia jego konta w Sklepie. Realizacja żądania nastąpi w terminie 14 dni od jego zgłoszenia Sprzedawcy .
11.6. Klient może złożyć reklamację w związku z korzystaniem przez niego z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia pkt 9.10. i 9.11. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

12. Postanowienia końcowe.

12.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
12.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy, Klient i Sprzedawca będą starali się rozwiązywać polubowne, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, właściwość sądu określają właściwe przepisy proceduralne.
12.3. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z Umów i umów świadczenia usług drogą elektroniczną, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. Ponadto Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygnięcia sporu na poziomie unijnym za pomocą platformy ODR dostępnej na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
12.4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
12.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub nowych wersji Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Do wszelkich Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia Zamówienia.
12.6. Sprzedawca powiadomi o zmianie Regulaminu (lub innego związanego z nim dokumentu) na 14 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu oraz w wiadomości elektronicznej wysłanej do Klienta.
12.7. Regulamin obowiązuje od dn. 14.05.2022.